Deploy và tạo service Nginx trên kubernetes không truy cập browser
23rd Mar 2022

Deploy và tạo service Nginx trên kubernetes không truy cập browser

Đối với việc deploy nginx lên kubernetes thì giống như hello word của ngôn ngữ lập trình. Sau đó học gì thì học, cứ chạy được cái đã

Từ bây giờ đa phần chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với thằng Master Node này

Khởi tạo file .yaml

nano nginx-deployment-service.yaml

paste đoạn sau đây