Tìm hiểu Docker

Cài đặt Elasticsearch bằng docker trên CentOS

Cài trực tiếp chưa dùng Docker

Ở đây chọn cài đặt phiên bản ES 7.x

Cài đặt Java do ES chạy trên nền tảng JAVA nên cần đảm bảo hệ thống có JAVA, kiểm tra bằng lệnh:

java -version

Nếu chưa có thì cần cài đặt bằng các lệnh sau:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y

Thiết lập PGP key cho ES (https://pgp.mit.edu) gõ lệnh sau:

rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Thiết lập Repository

Tạo / mở file elasticsearch.repo