Giá trị của session gửi và lưu tại server sau đó
17th Oct 2022

Giá trị của session gửi và lưu tại server sau đó gửi lại browser có tên PHPSESSID

Xử lý các phát sinh trên không hề đơn giản. Không chỉ xử lý một lần mà còn phải test để đảm bảo hệ thống chạy đúng khi đã xử lý xong. Khi gặp phải yêu cầu này trong dự án, bạn nên list đầy đủ các vấn đề cũng như cách thức tiến hành để hạn chế ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống hiện tại.