Nghiên cứu JS

Written by admin
Posted on Wed, 09/01/2021 - 03:40
7 views

Giới thiệu

Laravel service container là một công cụ rất mạnh trong việc quản lý các dependencies và thực hiện xử lý dependency injection. Dependency injection là một cụm từ mỹ miều cơ bản thể hiện ý như này: các dependencies của class được "injected" vào trong class thông qua hàm khởi tạo, hoặc, trong một số trường hợp là qua các phương thức "setter".

Cùng nhau xem ví dụ đơn giản dưới đây: