Update Django 3.1 - các command trong django khi học khóa django

Written by admin
Posted on Tue, 06/08/2021 - 06:29
233 views

Share Everywhere

Table of contents

Các command

1) install

pip install django
pip3 install django

Hoặc 

pip install django==2.2

2) Start

django-admin startproject tenproject .

python manage.py runserver

3) create module

python manage.py startapp polls

4) migrate

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

5) Shell

python manage.py shell

6) import

from polls.models import Choice

d = Choice(question=q, choice="mau xanh", vote=0)

d.save()

Tạo project Django

# Câu lệnh khởi tạo một project Django
django-admin startproject custom_command

# Di chuyển vào trong project
cd custom_command

# Tạo một app 
django-admin startapp polls

Cấu trúc một Command

# Tạo package management và command trong polls có cấu trúc như sau
polls/
  __init__.py
  models.py
  management/
    __init__.py
    commands/
      __init__.py
      _private.py
      hello_world.py
  tests.py
  views.py

Sau khi đã tạo đúng cấu trúc để tạo một custom command. Giờ bạn sẽ khai báo app vào file /custom_command/settings.py để Django tự động nhận các app mới.

# Application definition
 
INSTALLED_APPS = (
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',

  # My App
  'polls',
)