Khóa học làm web với python django | Cách cài django và tạo project django

Written by admin
Posted on Tue, 06/08/2021 - 06:41
482 views

Share Everywhere

Table of contents

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ fb cá nhân: https://www.facebook.com/nhsonit

Tuỳ biến command

Phần thú vị nhất đến rồi. Bây giờ để thực hiện các cộng việc mà bạn muốn làm khi gọi một command tương tự như Django thực hiện. Bạn sẽ tạo một file trong thư mục command. Ở đây mình đã tạo sẵn một file có tên hello_world. Để gọi command hello_world, bạn sử dụng cậu lệnh python manage.py hello_world. Và đây là code trong file hello_world:

from django.core.management.base import BaseCommand

class Command(BaseCommand):
  def handle(self, *args, **options):
    self.stdout.write('[#] Begin execute...')
    try:
      self.stdout.write('[#] Hello World!')
    except Exception as e:
      print('Error:', e)
    self.stdout.write('[#] DONE!')

Chạy thử và xem thành qủa đầu tiên nào mọi người: python manage.py hello_world

[#] Begin execute...
[#] Hello World!
[#] DONE!