Sinh viên học jQuery Bài số 13: One page website phần css

Written by admin
Posted on Wed, 01/20/2021 - 07:43
83 views

Share Everywhere

Table of contents

jQuery là một thư viện Javascript, với cấu trúc có sẵn, giúp cho chúng ta có thể viết những dòng script đơn giản tiện lợi hơn so với viết trực tiếp bằng Javascript.

jQuery có rất nhiều bộ chọn (selector) và hàm (function) có sẵn, trong phạm vi bài học này Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu các bạn một số selector và function thường dùng, đơn giản, mục đích giúp các bạn làm quen với jQuery