Wordpress Câu query loại bỏ post hiện tại khỏi bài viết liên quan

8th Nov 2021
Table of contents

If you want to build a simple, similar post list – in a single page view – when you query the latest or random posts from a post type you can use WP_Query.

The only thing you should watch is the current post which you should exclude from the query. To do this, you must get the current post’s id with the help of the get_the_ID() function and add it as a value to the post__not_in parameter like so:

Câu query đây

$args = array (
  'post_type'       => array( 'jobs' ),
  'nopaging'        => false,
  'posts_per_page'     => '5',
  'ignore_sticky_posts'  => false,
  'post__not_in'      => array(get_the_ID())
);

$query = new WP_Query( $args );

if ( $query->have_posts() ) : 
  while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post();
    // HTML template
  endwhile;
endif; 

wp_reset_postdata();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các danh mục có sẵn cho một loại bài đăng tùy chỉnh, đoạn mã này có thể giúp bạn.

WP_Query là một lớp mạnh mẽ và cung cấp nhiều bộ lọc và hành động mà bạn có thể sử dụng để thay đổi cách vòng lặp WordPress hiển thị dữ liệu và cách truy vấn truy xuất dữ liệu.

Tùy Biến Tìm Kiếm Wordpress Theo Tiêu Đề (Custom Search By Title Only Wordpress)