Tip nhỏ về database WordPress Database Tables từ MyISAM thành InnoDB with WP-CLI

4th Sep 2021
Table of contents

Đầu tiên phải cài đặt WP-CLI

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

php wp-cli.phar --info

chmod +x wp-cli.phar 

sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

If WP-CLI was installed successfully, you should see something like this when you run

$ wp --info
OS:   Linux 4.19.128-microsoft-standard #1 SMP Tue Jun 23 12:58:10 UTC 2020 x86_64
Shell: /usr/bin/zsh
PHP binary:   /usr/bin/php
PHP version:  8.0.5
php.ini used:  /etc/php/8.0/cli/php.ini
MySQL binary:  /usr/bin/mysql
MySQL version: mysql Ver 8.0.23-0ubuntu0.20.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
SQL modes:
WP-CLI root dir:    /home/wp-cli/
WP-CLI vendor dir:   /home/wp-cli/vendor
WP_CLI phar path:
WP-CLI packages dir:  /home/wp-cli/.wp-cli/packages/
WP-CLI global config:
WP-CLI project config: /home/wp-cli/wp-cli.yml
WP-CLI version: 2.5.0

Thứ 2 là backup database

wp db export before-engine-change.sql --all-tablespaces --add-drop-table --allow-root

Thứ ba là chạy Bash Script

1) Create a new text file with a .sh extension.

>> Hướng dẫn Modify the Shipping States for a selected country in WooCommerce

>> Hướng dẫn gửi email dựa trên select option trong Contact Form 7

>> Hướng dẫn How to set a shipping cost by item in Woocommerce

I created a new file called deploy.sh for my website.

Lưu ý: là trong thư mục public_html/

2) Add  #!/usr/bin/env bash to the top of it.

This is necessary for the “make it executable” part.

3) Here is a short bash script to convert all WordPress MyISAM database tables to InnoDB with WP-CLI.

#!/usr/bin/env bash
# Author Mike https://guides.wp-bullet.com
# Purpose - Convert MyISAM tables to InnoDB with WP-CLI

# create array of MyISAM tables
WPTABLES=($(wp db query "SHOW TABLE STATUS WHERE Engine = 'MyISAM'" --allow-root --silent --skip-column-names | awk '{ print $1}'))

# loop through array and alter tables
for WPTABLE in ${WPTABLES[@]}
do
  echo "Converting ${WPTABLE} to InnoDB"
  wp db query "ALTER TABLE ${WPTABLE} ENGINE=InnoDB" --allow-root
  echo "Converted ${WPTABLE} to InnoDB"
done

4) At the command line, run chmod u+x YourScriptFileName.sh

I ran chmod u+x deploy.sh to make mine executable.

Lệnh run đây

./deploy.sh

Cuối cùng check lại các table xem đã ok chưa

wp db query "SHOW TABLE STATUS WHERE Engine = 'InnoDB'" --allow-root

You should get a large table output like this showing all tables were converted from MyISAM to InnoDB engine.

+------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| Name          | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time     | Update_time | Check_time | Collation     | Checksum | Create_options | Comment |
+------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| wp_commentmeta     | InnoDB |   10 | Compact  | 250 |       65 |    16384 |        0 |    49152 |     0 |      405 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_comments      | InnoDB |   10 | Compact  | 163 |      603 |    98304 |        0 |    81920 |     0 |      248 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_ewwwio_images    | InnoDB |   10 | Compact  | 1575 |      228 |   360448 |        0 |    425984 |     0 |      2110 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_links        | InnoDB |   10 | Compact  |  0 |       0 |    16384 |        0 |    16384 |     0 |       1 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_options       | InnoDB |   10 | Compact  | 530 |      4235 |   2244608 |        0 |    49152 |  4194304 |     65960 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_popularpostsdata  | InnoDB |   10 | Compact  |  93 |      176 |    16384 |        0 |      0 |     0 |      NULL | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_popularpostssummary | InnoDB |   10 | Compact  | 940 |       87 |    81920 |        0 |    114688 |     0 |      1154 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_postmeta      | InnoDB |   10 | Compact  | 3326 |      472 |   1572864 |        0 |    344064 |  4194304 |     16266 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_posts        | InnoDB |   10 | Compact  | 607 |     11174 |   6782976 |        0 |    131072 |  5242880 |      4791 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_prli_clicks     | InnoDB |   10 | Compact  | 1878 |      253 |   475136 |        0 |   1081344 |  4194304 |      2009 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_prli_groups     | InnoDB |   10 | Compact  |  2 |      8192 |    16384 |        0 |    16384 |     0 |       3 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_prli_link_metas   | InnoDB |   10 | Compact  |  3 |      5461 |    16384 |        0 |    32768 |     0 |       6 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_prli_links     | InnoDB |   10 | Compact  |  13 |      1260 |    16384 |        0 |    163840 |     0 |       16 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_term_relationships | InnoDB |   10 | Compact  | 638 |      102 |    65536 |        0 |    16384 |     0 |      NULL | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_term_taxonomy    | InnoDB |   10 | Compact  |  30 |      546 |    16384 |        0 |    32768 |     0 |       32 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_termmeta      | InnoDB |   10 | Compact  |  0 |       0 |    16384 |        0 |    32768 |     0 |       1 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_terms        | InnoDB |   10 | Compact  |  29 |      564 |    16384 |        0 |    32768 |     0 |       32 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_usermeta      | InnoDB |   10 | Compact  | 113 |      144 |    16384 |        0 |    32768 |     0 |      123 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_users        | InnoDB |   10 | Compact  |  2 |      8192 |    16384 |        0 |    49152 |     0 |       5 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_yoast_seo_links   | InnoDB |   10 | Compact  | 877 |      168 |   147456 |        0 |    49152 |     0 |      3837 | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
| wp_yoast_seo_meta   | InnoDB |   10 | Compact  | 642 |       76 |    49152 |        0 |      0 |     0 |      NULL | 2018-01-17 06:45:07 | NULL    | NULL    | utf8mb4_unicode_ci |   NULL |        |     |
+------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các danh mục có sẵn cho một loại bài đăng tùy chỉnh, đoạn mã này có thể giúp bạn.

WP_Query là một lớp mạnh mẽ và cung cấp nhiều bộ lọc và hành động mà bạn có thể sử dụng để thay đổi cách vòng lặp WordPress hiển thị dữ liệu và cách truy vấn truy xuất dữ liệu.

If you want to build a simple, similar post list – in a single page view – when you query the latest or random posts from a post type you can use WP_Query.

Tùy Biến Tìm Kiếm Wordpress Theo Tiêu Đề (Custom Search By Title Only Wordpress)