Fees API - Phụ phí surcharge to cart and checkout trong Woocommerce

Written by Tommy
Posted on Thu, 06/03/2021 - 09:18
155 views

Share Everywhere

Thêm mã vào tệp functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của theme Wordpress

Add a percentage based surcharge to all transactions

Thêm phụ phí dựa trên tỷ lệ phần trăm cho tất cả các giao dịch

/**
 * Add a 1% surcharge to your cart / checkout
 * change the $percentage to set the surcharge to a value to suit
 */
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees','woocommerce_custom_surcharge' );
function woocommerce_custom_surcharge() {
  global $woocommerce;

	if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) )
		return;

	$percentage = 0.01;
	$surcharge = ( $woocommerce->cart->cart_contents_total + $woocommerce->cart->shipping_total ) * $percentage;	
	$woocommerce->cart->add_fee( 'Surcharge', $surcharge, true, '' );

}

Add a standard $ value surcharge to all transactions

/**
 * Add a standard $ value surcharge to all transactions in cart / checkout
 */
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees','wc_add_surcharge' ); 
function wc_add_surcharge() { 
global $woocommerce; 

if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) ) 
return;

$county = array('US');
// change the $fee to set the surcharge to a value to suit
$fee = 1.00;

if ( in_array( WC()->customer->get_shipping_country(), $county ) ) : 
    $woocommerce->cart->add_fee( 'Surcharge', $fee, true, 'standard' );  
endif;
}

Add a surcharge based on the delivery country

/**
 * Add a 1% surcharge to your cart / checkout based on delivery country
 * Taxes, shipping costs and order subtotal are all included in the surcharge amount
 */
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees','woocommerce_custom_surcharge' );
function woocommerce_custom_surcharge() {
  global $woocommerce;
 
	if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) )
		return;

 	$county 	= array('US');
	$percentage 	= 0.01;

	if ( in_array( $woocommerce->customer->get_shipping_country(), $county ) ) :
		$surcharge = ( $woocommerce->cart->cart_contents_total + $woocommerce->cart->shipping_total ) * $percentage;
		$woocommerce->cart->add_fee( 'Surcharge', $surcharge, true, '' );
	endif;
 
}

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Profile picture for user Tommy
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”