Đọc Get categories for custom post type với custom taxonomy attached

16th Nov 2021
Table of contents

Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các danh mục có sẵn cho một loại bài đăng tùy chỉnh, đoạn mã này có thể giúp bạn.

>> Học ví dụ nhỏ thêm a Popup Slider to Your Website

>> Tự tìm hiểu mở rộng WP_Query with Custom Queries and Tables

Chỉ cần sử dụng hàm get_categories () tiêu chuẩn và chuyển $ args liên quan đến phân loại bạn đã đăng ký cho CPT của mình. Vì vậy, nếu bạn đã xác định phân loại của mình như thế này:

register_taxonomy( 'the_taxonomy_named_in_your_CPT' );

Then you'd show the taxonomy to front end users via:

$args = array( 
  'taxonomy'   => 'the_taxonomy_named_in_your_CPT',
  'orderby'   => 'name',
  'show_count'  => 1,
  'pad_counts'  => 1, 
  'hierarchical' => 1,
  'echo'     => 0
);

$allthecats = get_categories( $args );
echo ( '<pre>' );
print_r( $allthecats );
echo ( '</pre>' );

What you want to do is common but not well handled in WordPress core. There are probably ways to do it without custom SQL but I don't think they would scale for a large number of posts. Below is a function I wrote called get_cross_referenced_terms() that will get what you want, complete with an example how to use it.

This following code can be placed in the root of your WordPress site in a test.php file to see it work. You can then copy the function get_cross_referenced_terms() into your theme's functions.php file or into a .php file of a plugin you might be working on:

<?php 

 include('wp-load.php');

 $nike = get_term_by('slug','nike','brand'); // This here just to illustrate

 $terms = get_cross_referenced_terms(array(
  'post_type'    => 'product',
  'related_taxonomy' => 'brand',
  'term_id'     => $nike->term_id,
 ));
 foreach($terms as $term) {
  echo "<p>{$term->name}</p>";
 }

function get_cross_referenced_terms($args) {
 global $wpdb;
 $args = wp_parse_args($args,array(
  'post_type'    => 'post',
  'taxonomy'     => 'category',
  'related_taxonomy' => 'post_tag',
  'term_id'     => 0,
 ));
 extract($args);
 $sql = <<<SQL
SELECT DISTINCT
 {$wpdb->terms}.*,
 COUNT(*) AS post_count
FROM
 {$wpdb->terms}
 INNER JOIN {$wpdb->term_taxonomy} ON {$wpdb->terms}.term_id={$wpdb->term_taxonomy}.term_id
 INNER JOIN {$wpdb->term_relationships} ON {$wpdb->term_taxonomy}.term_taxonomy_id={$wpdb->term_relationships}.term_taxonomy_id
 INNER JOIN {$wpdb->posts} ON {$wpdb->term_relationships}.object_id={$wpdb->posts}.ID
 INNER JOIN {$wpdb->term_relationships} related_relationship ON {$wpdb->posts}.ID=related_relationship.object_id
 INNER JOIN {$wpdb->term_taxonomy} related_term_taxonomy ON related_relationship.term_taxonomy_id=related_term_taxonomy.term_taxonomy_id
 INNER JOIN {$wpdb->terms} related_terms ON related_term_taxonomy.term_id=related_terms.term_id
WHERE 1=1
 AND (related_term_taxonomy.taxonomy<>{$wpdb->term_taxonomy}.taxonomy OR related_terms.term_id<>{$wpdb->terms}.term_id)
 AND {$wpdb->posts}.post_type='%s'
 AND {$wpdb->term_taxonomy}.taxonomy='%s'
 AND related_term_taxonomy.taxonomy='%s'
 AND related_terms.term_id=%d
GROUP BY
 {$wpdb->terms}.term_id
SQL;
 $sql = $wpdb->prepare($sql,$post_type,$taxonomy,$related_taxonomy,$term_id);
 $terms = $wpdb->get_results($sql);
 return $terms;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

WP_Query là một lớp mạnh mẽ và cung cấp nhiều bộ lọc và hành động mà bạn có thể sử dụng để thay đổi cách vòng lặp WordPress hiển thị dữ liệu và cách truy vấn truy xuất dữ liệu.

If you want to build a simple, similar post list – in a single page view – when you query the latest or random posts from a post type you can use WP_Query.

Tùy Biến Tìm Kiếm Wordpress Theo Tiêu Đề (Custom Search By Title Only Wordpress)