XHR - Fetch - Axios nên dùng cái nào các bạn lập trình

8th Oct 2022
Table of contents

Đôi lúc có những tình huống thực tế như khi chúng ta cần tải xuống một lượng lớn dữ liệu, một cách để theo dõi tiến trình upload, đặc biệt là khi tốc độ mạng của người dùng chậm. Từ xa xưa thì để theo dõi một tiến trình cụ thể những dev đi trước sử dụng XMLHttpRequest.onprogress và thêm một hàm callback() để làm điều đó. Giờ đây, fetch() và axios không những có thể làm được mà còn tốt hơn.

Nếu sử dụng fetch() theo dõi progress thì chúng ta có thể sử dụng một trong các thuộc tính response.body đó là đối tượng ReadableStream. Nó cung cấp từng khối dữ liệu và cho phép chúng tôi tính toán lượng dữ liệu được tiêu thụ theo thời gian.

Trong axios, cũng có thể triển khai theo dõi progress và dễ dàng hơn, vì có một module làm sẵn có thể được cài đặt và triển khai, nó được gọi là Axios Progress Bar.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Props là các biến, data được truyền từ component cha và có thể truy cập được ở cả các component con.

Để dễ làm việc, quản lý các chức năng file javascript, chúng ta thường tách các phần riêng biệt ra riêng từng file khác

Classes là một dạng function đặc biệt, thay vì sử dụng từ function thì chúng ta sử dụng class và thuộc tính được gán bên trong phương thức constructor().

Destructuring (phá vỡ cấu trúc) cho phép chúng ta dễ dàng sử dụng các giá trị phần tử của Array hoặc Object.