Tự tìm hiểu Route và mô hình MVC theo dạng Package/Module (Phần 2)

29th Aug 2021
Table of contents

Như ở phần 1, chúng ta tìm hiểu được cách để tạo ra một package đơn giản và khai báo package đó với ứng dụng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Route và mô hình MVC tại package nhé.

Route và mô hình MVC

Mình đặt lại cấu trúc thư mục dưới đây để mọi người có thể hình dung lại cấu trúc của package đã được tạo từ phần 1:

packages
├── demo
│  ├── configs
│  │  └── demo.php
│  ├── helpers
│  │  └── functions.php
│  ├── migrations
│  ├── resources
│  │  └── assets
│  │  └── lang
│  │  └── views
│  ├── routes
│  │  └── routes.php
│  ├── src
│  │  └── Commands
│  │  └── Http
│  │  |  └── Controllers
│  │  |  |  └── DemoController.php
│  │  |  └── Middlewares
│  │  └── Models
│  │  |  └── Demo.php
│  │  └── Providers
│  │  |  └── DemoServiceProvider.php
│  ├── composer.json
│  ├── Readme.md
├── demo2
│  ├── ...

1. Route

Route chính là cửa ngõ dùng để điều hướng người dùng khi họ truy cập ứng dụng Laravel và Route tại package cũng có cấu trúc và cách dùng tương như như Route mặc định của ứng dụng. Route tại Package sẽ được cấu hình và định nghĩa tại tại "/packages/demo/routes/routes.php".

// packages/demo/routes/routes.php
<?php

Route::get('/demo', function () {
  return "Demo Package";
});

Sau khi cấu hình và định nghĩa routes xong chúng ta sẽ khai báo Route tại hàm "boot" ở "/packages/demo/src/Providers/DemoServiceProvider.php"

// packages/demo/src/Providers/DemoServiceProvider.php
<?php

namespace Package\Demo\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\File;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class DemoServiceProvider extends ServiceProvider
{

  /**
  * Register bindings in the container.
  */
  public function register()
  {
    //
  }

  public function boot()
  {
    $modulePath = __DIR__.'/../../';
    $moduleName = 'Demo';

    // boot route
    if (File::exists($modulePath."routes/routes.php")) {
      $this->loadRoutesFrom($modulePath."/routes/routes.php");
    }

  }

}

Sau khi khai báo xong hãy truy cập đường dẫn "/demo", nếu như hiển thị dòng chữ "Demo Package" nghĩa là chúng ta đã khai báo route thành công.

2. Mô hình MVC

Chắc mọi người không còn xa lạ gì với mô hình MVC nữa rồi. Laravel đã hỗ trợ rất đầy đủ và hoàn thiện mô hình MVC tại cấu trúc mặc định và với MVC tại package cũng vậy.

2.1. Khai báo Controller

Controller sẽ được khai báo tại thư mục "/packages/demo/src/Http/Controllers". Cấu trúc file controller sẽ giống với các file controller khác nhưng chú ý phải khai báo đúng namespace.

// packages/demo/src/Http/Controllers/DemoController.php
<?php

namespace Package\Demo\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class DemoController extends Controllers {
  ...
}

2.2. Khai báo Models

// packages/demo/src/Models/Demo.php
<?php

namespace Package\Demo\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Demo extends Model {
  ...
}

2.3. Khai báo View

Đầu tiên các bạn hay tạo file "/packages/demo/resources/views/index.blade.php" có nội dung bất kỳ.

Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo views tại DemoServiceProvider

// packages/demo/src/Providers/DemoServiceProvider.php
...
public function boot()
{
  $modulePath = __DIR__.'/../../';
  $moduleName = 'Demo';

  ...
  // boot views
  if (File::exists($modulePath . "resources/views")) {
    $this->loadViewsFrom($modulePath . "resources/views", $moduleName);
  }
  ...

}
...

Để trả về view thì chúng ta có thể gọi: "view('Demo::index')" hoặc @include('Demo::index') (Với "Demo" trước dấu "::" chính là $moduleName)

3. Kết hợp Route và mô hình MVC

Đoạn code dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu được cách kết hợp Route với mô hình MVC. Bài toán: Khi truy cập vào đường dẫn "/demo" thì sẽ hiển thị giao diện được quy định tại "/packages/demo/resources/views/index.blade.php"

// packages/demo/routes/routes.php
<?php

$namespace = 'Package\Demo\Http\Controllers';

Route::namespace($namespace)->group(function() {
  Route::get('demo', '[email protected]');
});

// packages/demo/src/Models/Demo.php
<?php

namespace Package\Demo\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Demo extends Model {
  //
}

// packages/demo/src/Http/Controllers/DemoController.php
<?php

namespace Package\Demo\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use Package\Demo\Models\Demo;

class DemoController extends Controllers {
  
  public function index() {
    $data = Demo::all();
    return view('Demo::index', compact('data'));
  }

}

// packages/demo/resources/views/index.blade.php
This is demo page
@dd($data)

Như đoạn code trên thì chúng ta có thể thấy được cách khai báo Route với mô hình MVC không có nhiều thay đổi so với khai báo tại file ở cấu trúc thư mục mặc định của Laravel. Điều này giúp chúng ta dễ tiếp cận và phát triển hơn trong quá trình phát triển ứng dụng theo hướng Package.

Tổng kết

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu thêm được cách khai báo Route cũng như ứng dụng mô hình MVC tại package. Mình hi vọng bài viết có thế giúp các bạn hiểu được phần nào trong quá trình phát triển module theo dạng Package và trong bài viết tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách để khai báo: config, translate, helpers và migrations nhé.

Download source mẫu

Attach

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Đến đây thì mọi việc rất dễ dàng. Trong file chính của project, hãy thêm dòng này vào:

Một trong số 4 tính chất đặc trưng chung của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) như C++, C#, Java, Objective-C

To create our package we need a way to load the package locally. To do this we will create a fresh Laravel site and configure the package to work through an autoloader.

Package là là một dạng đóng gói tính năng để thêm vào trong các dự án. Package có thể là bất cứ thứ gì từ việc xử lý ngày giờ như Carbon hay nguyên bộ framework như Laravel.

In older versions of Laravel, Vue was set up automatically with every new installation. However, in newer versions you have to set it up yourself.

Luckily, the laravel/ui package provides an easy way to set up Vue in your Laravel application.

Follow these steps to get Vue set up in your Laravel app.

1. Create a new Laravel application

If you haven’t already, create a new app using Laravel’s installer and navigate into that directory.