Hướng dẫn học và cài đặt sử dụng Vue in your Laravel 8 app
24th Aug 2021

Hướng dẫn học và cài đặt sử dụng Vue in your Laravel 8 app

In older versions of Laravel, Vue was set up automatically with every new installation. However, in newer versions you have to set it up yourself.

Luckily, the laravel/ui package provides an easy way to set up Vue in your Laravel application.

Follow these steps to get Vue set up in your Laravel app.

1. Create a new Laravel application

If you haven’t already, create a new app using Laravel’s installer and navigate into that directory.

Hướng dẫn đăng nhập sử dụng JWT + Laravel 8 mới nhất
19th Aug 2021

Hướng dẫn đăng nhập sử dụng JWT + Laravel 8 mới nhất

Tại sao lại cần phải bảo mật API? Thật đơn giản, nó cũng giống như việc bạn đi vào một khách sạn vậy, muốn vào một căn phòng nào đó của khách sạn thì trước hết bạn phải qua lễ tân. Tại đây lễ tân sẽ tiến hành kiểm tra chứng mình thư, thẻ căn cước,... để xác thực được danh tính của bạn