Video hướng dẫn Install ImageMagick 7 from Source Code on Ubuntu 19.04

Written by Tommy
Posted on Tue, 01/19/2021 - 11:13
2 views

Share Everywhere

Table of contents

This video covers the method to install ImageMagick 7 from Source Code on Ubuntu 19.04. ImageMagick is a free and open source, feature-rich, text-based and cross-platform image manipulation tool used to create, edit, compose, or convert bitmap images.

>> Hướng dẫn Install ImageMagick 7 from Source Code trên Amazone EC2

Ngày 19.1.2021, Tommy chia sẻ đến các bạn cách cài đặt ImageMagick trên Amazone EC2.

Imagemagick là trình xử lý ảnh cực kỳ lợi hại trên Linux. Phần mềm hỗ trợ resize, cắt, đóng dấu watermark lên các hình ảnh sẵn có trên thư mục dữ liệu. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các kỹ thuật viên cài đặt phần mềm này trên Linux Centos

wget https://www.imagemagick.org/download/ImageMagick.tar.gz

tar xvzf ImageMagick.tar.gz

cd Im

./configure

make

make install

ldconfig /usr/local/lib

magick -version

Quá trình cài đặt đã hoàn tất!

Kiểm tra phiên bản cài đặt

we can verify the installation of ImageMagick using the following commands.

php -i | grep Imagick