GraphQL3.1 On Drupal 9.1.4

Written by admin
Posted on Thu, 05/05/2022 - 11:49
5 views

Share Everywhere

Table of contents

Drupal 9.1.4 - GraphQL3.1 interacting with external database using graphql views and graphql_twig

GraphQL gần đây đã trở nên phổ biến, đến mức nó đã đi đầu trong lĩnh vực phát triển API. Ngày nay, có một số ứng dụng khách GraphQL cho các khung công tác front-end. Ứng  dụng khách Apollo là một trong những ứng dụng phổ biến hơn cho các ứng dụng Angular.