Hướng dẫn Deploy an Angular App on Firebase năm 2021

5th Sep 2021
Table of contents

Create a Firebase Account

In order to deploy your app on Firebase, you must first need to have an account on the firebase website ( https://console.firebase.google.com).

The good news is that Firebase expects Google account for login, and I am sure you already have one. Otherwise, you can create one if you don’t have or you can create another Google account for Firebase if you don’t want to use an existing one.

Create a New Firebase Project

Once you are done with the account creation, now create your first Firebase project by clicking on the Add Project button. It’s a three-step process.

First, provide a unique name for your project. In my case, I have named it angular7-todo-app.

Second, enable Google analytics for this project, which is by default enabled so click on continue. Finally, configure the google analytics by selecting default account for firebase from the dropdown field and click on create project.

It will take 1-2 minutes to create the project, and that’s all you need to do on Firebase site for now in order to deploy this Todo App. Although you can do much more with Firebase, that’s not in scope for this article.

Creating Product app in Firebase

Creating Product app in Firebase

Deploy App With Firebase Tool

Now we have all the setup needed at the Firebase site done, we are few steps away from the deployment of our app on Firebase.

Install Firebase Tools

We will require firebase tools installed on the machine for the deployment.

So open the command or bash window and navigate to your app project folder(in my case todo-app) and install firebase-tools on your machine via npm by running the following command:

npm install –g firebase-tools

Installing Firebase tools

Next, we need to login to Firebase from the command prompt/bash window by running following command:

firebase login --interactive

This will open the Firebase login in the browser for you to login so that we can work on our Firebase project from our machine using firebase tools CLI.

Configure Firebase Project Using Firebase-Tools

Now, in order to configure our Firebase project, we need to initialize the process in the project folder using following command:

firebase init

This will start a selection wizard with following steps in the console.

Step 1 —Select “Y” to proceed and then select the "Hosting: Configure and deploy Firebase Hosting sites" option since we want to only host our app at this moment.

Proceeding with "Y"

Hosting: Configure and deploy Firebase Hosting sites

Step 2 — Now, select "Use an existing project" option since we already created a Firebase project for this application.

Use an existing project

Step 3 — Next, select the newly created Firebase project, which, in my case is “demofirebase.”

Selecting existing project

Step 4 – Type “No” to the "Configure as a single-page app" option since we will configure it by updating firebase.json file later on.

Not configuring application as SPA

The Firebase initialization wizard will create the following files in the project folder:

 • 404.html.
 • index.html.
 • .firebaserc.
 • Firebase.json.

Delete this index.html file since you might already have an index.html in your app project folder.

Now, edit this newly created firebase.json file and add the following configuration.

{

 "hosting": {

  "public": "docs",

  "ignore": [

   "firebase.json",

   "**/.*",

   "**/node_modules/**"

  ],

  "rewrites": [

   {

    "source": "**",

    "destination": "/index.html"

   }

  ]

 }

}

Note: here public key value refers to the deployment folder for the App so make sure the outputPath value in the angular.json should be docs.

This setting will redirect the request to index.html page whenever the App is refreshed.

Checking outputPath value

Checking outputPath value

Build the Angular App

Now, run the following commad on the command/bash window from your app project folder to generate distributable files in the docs folder:

ng build --prod

Building applciation

Deploy the App on Firebase

Finally, deploy the app by running following command on the command/bash window from your app project folder:

firebase deploy

Deploying the app to Firebase

Deploying the app to Firebase

Now, open the hosting URL in the browser, which in this case

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Đây là một hạn chế lớn khác của Firebase cho người dùng. Việc không có quyền truy cập vào mã nguồn có thể khá khó khăn đối với một số nhà phát triển. Đặc biệt, đối với các ứng dụng lớn, việc chuyển sang các nhà cung cấp khác không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và để thực hiện việc này, toàn bộ Backend sẽ cần được xây dựng lại từ đầu.

Firebase đi kèm với bộ ML với các API sẵn có cho các tính năng khác nhau của nền tảng di động như nhận dạng văn bản, nhận diện khuôn mặt, ghi nhãn hình ảnh, quét mã vạch,…

Firebase là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây – cloud. Kèm theo đó là hệ thống máy chủ cực kỳ mạnh mẽ của Google. Chức năng chính là giúp người dùng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Error: Cannot run login in non-interactive mode. See login:ci to generate a token for use in non-interactive environments.