Hướng dẫn Set Up Password Authentication with Apache trên EC2

25th Oct 2021
Table of contents

Hướng dẫn đặt mật khẩu folder web trên apache cho các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập.

>> Hướng dẫn cài đặt Docker Compose trên Amazon Linux AMI

>> Hướng dẫn download file từ S3 Amazon ngôn ngữ React JS

>> Hướng dẫn cài đặt Certbot trên Amazon EC2 mới nhất 2021

Chúng có thể sừ dụng lệnh htpasswd. Tạo user và password xác thực người dùng apache bằng cách tạo file ẩn .htpasswd

1. Sử dụng option -c để chỉ định đường dẫn lưu file, ở đây mình tạo user là tkwebgiare

htpasswd -c /home/.htpasswd tkwebgiare

Nếu thêm một người dùng nữa các bạn sẽ bỏ qua thông số -c nhé vì mình đã có file rồi

htpasswd /home/.htpasswd otheruser

Nếu các bạn view file sẽ thấy user và password bị mã hóa trong file

cat /home/.htpasswd

Nội dung file:

tkwebgiare:$apr1$knQ8jpru$4zC7Zx59v/2rVdzyIepXh1
otheruser:$apr1$51FOTuGX$St/fTZwYYivuOPGCgt4Jd/

2. Cấu hình Apache Password Authentication

vi /etc/httpd/conf.d/domain.com.conf

Nội dung file như sau:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/domain.com
 ServerName domain.com
 ServerAlias www.domain.com
 <Directory /var/www/html/domain.com>
   AuthType Basic
   AuthName "Restricted Content"
   AuthUserFile /home/.htpasswd
   Require valid-user
 </Directory>
</VirtualHost>

3. Restart apache

service httpd restart

Như vậy là bạn đã hoàn tất cấu hình

Sau khi load website các bạn sẽ thấy thông báo nhập user password

4. Nếu bạn dùng .htaccess trong Wordpress

# Setup authentication.

AuthType Basic
AuthName "Tk Web Gia Re"
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
Require valid-user
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Thanks for the great feedback and suggestions, this version is a collab between me and all of you who commented under the previous post.

Công việc của người làm Data Engineer là xây dựng các hệ thu thập quản lý chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có

Install node version manager (nvm) by typing the following at the command line.

It is the second article in the Learn AWS CLI series. It gives you an overview of working with the AWS S3 bucket using CLI commands. We also look at a brief overview of the S3 bucket and its key components.