Hướng dẫn download file từ S3 Amazon ngôn ngữ React JS

Written by admin
Posted on Fri, 04/02/2021 - 11:50
351 views

Share Everywhere

Table of contents

Tôi đang cố tải xuống một tệp từ một nhóm trên Amazon S3.

Một số bước cần lưu ý là: xác thực Amazon S3, sau đó bằng cách cung cấp tên nhóm và tệp (khóa), tải xuống hoặc đọc tệp để tôi có thể hiển thị dữ liệu trong tệp.

var AWS = require('aws-sdk');
AWS.config.update(
 {
  accessKeyId: ".. your key ..",
  secretAccessKey: ".. your secret key ..",
 }
);
var s3 = new AWS.S3();
s3.getObject(
 { Bucket: "my-bucket", Key: "my-picture.jpg" },
 function (error, data) {
  if (error != null) {
   alert("Failed to retrieve an object: " + error);
  } else {
   alert("Loaded " + data.ContentLength + " bytes");
   // do something with data.Body
  }
 }
);
Javascript to download a file from amazon s3 bucket?Javascript to download a file from amazon s3 bucket?

 

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”