Hướng dẫn download file từ S3 Amazon ngôn ngữ React JS

2nd Apr 2021
Table of contents

Tôi đang cố tải xuống một tệp từ một nhóm trên Amazon S3.

Một số bước cần lưu ý là: xác thực Amazon S3, sau đó bằng cách cung cấp tên nhóm và tệp (khóa), tải xuống hoặc đọc tệp để tôi có thể hiển thị dữ liệu trong tệp.

var AWS = require('aws-sdk');
AWS.config.update(
 {
  accessKeyId: ".. your key ..",
  secretAccessKey: ".. your secret key ..",
 }
);
var s3 = new AWS.S3();
s3.getObject(
 { Bucket: "my-bucket", Key: "my-picture.jpg" },
 function (error, data) {
  if (error != null) {
   alert("Failed to retrieve an object: " + error);
  } else {
   alert("Loaded " + data.ContentLength + " bytes");
   // do something with data.Body
  }
 }
);
Javascript to download a file from amazon s3 bucket?Javascript to download a file from amazon s3 bucket?

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Install node version manager (nvm) by typing the following at the command line.

It is the second article in the Learn AWS CLI series. It gives you an overview of working with the AWS S3 bucket using CLI commands. We also look at a brief overview of the S3 bucket and its key components.

Hướng dẫn đặt mật khẩu folder web trên apache cho các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập.