AWS CodeCommit / Devops quản lý source code bằng GIT trên AWS Cloud (P23)

Written by Tommy
Posted on Tue, 02/02/2021 - 09:42
48 views

Share Everywhere

🏃🏼‍♀️ Lab document

1. Tạo User để sử dụng cho git IAM

2. Tạo repository 

3. Cài AWS CLI trên windows

aws configure

4. Cài và cấu hình Git client trên Windows

git config --global credential.helper "!aws codecommit credential-helper $@"
git config --global credential.UseHttpPath true

5. Các thao tác với GIT

Clone

Commit

Push

⚙️ Dịch vụ Freelance

- Tư vấn & triển khai giải pháp hệ thống cho doanh nghiệp

- Phát triển phần mềm Website, Mobile App, PC App